Om solceller

Att låta installera solceller på det egna villataket har blivit populärt. Såväl av miljömässiga som ekonomiska anledningar. Men det kan gå fel. Här får du en överblick på vad som är viktigt ska tänka på för dig som konsument.

Vilken lag gäller?


Ett köp av en solcellsanläggning innehåller olika moment, dels själva köpet av solcellerna, dels montering och elinstallation. Det betyder att arbetet består av både köp av en vara och av en tjänst. Du som konsument kan välja att anlita ett och samma företag som gör allt. Det är också möjligt att konsumenten köper solcellerna från ett företag och sedan anlita ett annat företag för installationen.


Beroende på hur situationen ser ut, kan antingen konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen eller båda lagarna bli tillämpliga på solcellsaffären. Konsumentköplagen gäller när en näringsidkare säljer en vara till en konsument medan konsumenttjänstlagen tillämpas när en näringsidkare utför arbete på fast eller lös egendom åt konsumenten. Det som avgör om avtalet ska ses som ett köpeavtal eller ett tjänsteavtal är vilket av avtalsmomenten som utgör den övervägande delen av förpliktelsen.


Det är inte alltid helt tydligt vilken lag som ska tillämpas vid köp av solceller inklusive installation. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har i två avgöranden rörande konsumentköp av just solceller valt att tillämpa konsumenttjänstlagen på denna typ av avtal.

Oavsett vilken av lagarna som gäller har de många likheter och ger konsumenten i de flesta hänseenden ett jämförbart skydd. Båda lagarna är tvingande, vilket innebär att det inte går att avtala bort de rättigheter som lagarna ger konsumenten.


Det finns vissa specialregler till skydd för konsumenten som enbart är tillämpliga på avtal som ingås på distans eller utanför säljarens affärslokal, exempelvis via internet, e-post eller på en offentlig plats. Dessa regler finns i lag om distansavtal. Lagen gäller både avtal om köp och om tjänst. Distansavtalslagen ger dels näringsidkaren en omfattande skyldighet att ge konsumenten information, dels konsumenten en ångerrätt under 14 dagar.

Påföljder vid fel


När konsumenten har reklamerat felet har konsumenten rätt att få felet åtgärdat. Konsumenten har rätt att hålla inne en del av betalningen som säkerhet tills felet är åtgärdat. Felet ska i första hand åtgärdas genom att näringsidkaren avhjälper felet, det vill säga lagar solpanelen eller korrigerar den felaktiga installationen. Vid köp kan säljaren även kräva omleverans, alltså att en helt ny vara levereras. Detta förutsätter dock att det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Avhjälpande eller omleverans ska ske inom skälig tid från det att reklamationen gjordes och ska ske utan kostnad för konsumenten.


Om avhjälpande eller omleverans inte kan ske får konsumenten istället kräva prisavdrag. Enligt konsumenttjänstlagen ska prisavdraget motsvara vad det skulle kosta konsumenten att få felet åtgärdat. Om detta belopp blir oskäligt stort i förhållande till felets betydelse ska prisavdraget istället motsvara felets betydelse för konsumenten. I konsumentköplagen står det att prisavdraget ska motsvara felet. Detta innebär att man ser till skillnaden i värde mellan den felaktiga varan och en vara i avtalsenligt skick.

 

Enligt konsumenttjänstlagen har en näringsidkare en skyldighet att avråda en konsument från att beställa en tjänst om tjänsten av särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för denne. Om näringsidkaren inte avråder konsumenten och det finns starka skäl att anta att konsumenten i annat fall hade avstått från att beställa den, har näringsidkaren bara rätt till betalt i den utsträckning konsumenten annars skulle gynnas på ett oskäligt sätt.

Hävning och skadestånd


Om ett fel eller dröjsmål är av väsentlig betydelse för konsumenten får köpet istället hävas, vilket innebär att hela köpet återgår. Läs mer här om hävning av avtal. För tjänster gäller det samma förutsatt att det rör sig om ett allvarligt fel som innebär att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insåg eller borde ha insett detta. Att tjänsteavtalet hävs innebär att näringsidkaren inte har rätt att få betalt för det utförda arbetet. Näringsidkaren har dock rätt att få tillbaka det material som tillhandahållits (exempelvis solpanelerna).


I vissa fall kan konsumenten vid fel eller dröjsmål, utöver ovan beskrivna påföljder, även ha rätt till skadestånd. Ersättningen ska motsvara den skada som konsumenten orsakats till följd av felet eller dröjsmålet. Rätten till skadestånd gäller inte om näringsidkaren kan visa att dröjsmålet eller felet berodde på en omständighet utanför dennes kontroll som denne inte kunnat räkna med och inte heller kunnat övervinna. Att näringsidkaren anlitat en underentreprenör som orsakat felet eller dröjsmålet utgör inte en godtagbar ursäkt för näringsidkaren att slippa betala skadestånd.

Dröjsmål av leverans eller installation


Vid försening (dröjsmål) har du rätt att hålla inne med betalningen, även om företaget skickar en faktura. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en säkerhet för dig. Du har rätt att hålla inne så stor del av betalningen som motsvarar ditt krav.

 

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalningen och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl. Har du fått en faktura behöver du bestrida (protestera mot) den. Läs mer här om bestridande av faktura. Det innebär att du förklarar att du inte kommer att betala och varför. Var tydlig med att det handlar om att tjänsten inte är slutförd inom rätt tid eller att du håller inne med betalningen som en säkerhet för att arbetet kommer slutföras.

 

Företaget ska stå för eventuella kostnader som du drabbas av på grund av förseningen. Du kan inte kräva skadestånd för besväret eller tiden du lägger ned. Du behöver visa underlag på de kostnader du har haft. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet. Underlag kan till exempel vara kvitton. Ett undantag är om företaget kan visa att det rör sig om extraordinära omständigheter och att de gjort allt de kan för att försöka undvika förseningen.

Vad händer om solcellerna inte fungerar?


Om det är fel i solcellerna eller om installationen har utförts på ett felaktigt sätt ger de båda konsumentskyddslagarna konsumenten vissa rättigheter. En förutsättning för att dessa ska kunna göras gällande mot näringsidkaren är att ett fel i lagens mening föreligger. I stort motsvarar lagarnas definition av vad som utgör ett fel det som i dagligt tal avses med fel, nämligen att varan är trasig eller att installationen inte skett på rätt sätt. Det finns dock vissa aspekter rörande konsumentskyddslagarnas felbegrepp som det kan vara bra att känna till.

 

Enligt konsumentköplagen anses en produkt vara felaktig om den inte går att använda som den ska eller inte motsvarar vad som avtalats. Det räknas också som fel i varan om dess egenskaper inte stämmer överens med de uppgifter som säljaren lämnat till konsumenten före köpet. Ett fel i lagens mening föreligger alltså inte bara om solcellerna är direkt trasiga utan även om de på annat sätt inte stämmer överens med vad konsumenten och säljaren kommit överens. En tjänst är felaktig om resultatet avviker från vad som avtalats även om detta beror på en olyckshändelse eller liknande.

 

Fel föreligger också om arbetet inte har utförts på ett fackmässigt sätt. Vidare är tjänsten felaktig om näringsidkaren inte har följt tillämpliga säkerhetsföreskrifter vid utförandet. För installation av solceller finns det säkerhetsföreskrifter i bland annat elsäkerhetslagen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter som näringsidkaren måste beakta. Bedömningen av om ett fel föreligger ska göras utifrån varans skick när den avlämnades till konsumenten respektive utifrån förhållandena när tjänsten avslutades. Näringsidkarens ansvar gäller även om ett fel som fanns från början visar sig först senare. Om solcellerna däremot var felfria och korrekt installerade från början men sedan går sönder av en olyckshändelse eller på grund av konsumentens agerande, föreligger inte ett fel i lagens mening.

Reklamation


Det är viktigt att reklamera i tid, så snart man som konsument upptäcker att ett fel föreligger. Reklamationen bör göras inom två månader från det att konsumenten märkte eller borde ha märkt felet.

 

Utöver reklamationskravet finns det i båda konsumentskyddslagarna också en bortre tidsgräns efter vilken en konsument inte längre har rätt åberopa att det är fel på varorna eller tjänsten. Som huvudregel slutar näringsidkaren att ansvara för fel tre år efter det att varan levererades eller tjänsten utfördes. 

Garanti


Vid köp av solceller är det inte ovanligt att näringsidkaren lämnar en garanti under viss tid. Det är frivilligt för näringsidkaren att ge konsumenten en garanti, men om så sker påverkar det näringsidkarens skyldigheter enligt konsumentskyddslagarna. Bland annat innebär en garanti att om en försämring av varan sker under garantitiden anses det utgöra ett fel i lagens mening utan att konsumenten behöver visa att felet var ursprungligt. En garanti innebär dock inte att näringsidkaren ansvarar oavsett hur felet uppstått. Om solcellerna går sönder under garantitiden och det görs sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse eller något liknande som beror på konsumenten, omfattas det inte av garantin. En garanti kan aldrig inskränka de rättigheter konsumenten har enligt lagen utan bara utöka dessa.