Häva avtal

Upplever du att du sitter fast i ett avtal där motparten inte levererar sin del?


Att häva ett avtal innebär att avtalet avslutas omedelbart, utan någon hänsyn till förpliktelser såsom uppsägningstid och bindningstid. Vid en avtalshävning upphör avtalet att gälla, så några motprestationer eller betalningar ska efter avtalshävningen inte ske. Avtal hävs i regel enbart då någon av parterna begått ett väsentligt avtalsbrott. Hävning av avtal ska inte förväxlas med uppsägning av avtal.


Vad som är ett väsentligt avtalsbrott är en bedömningsfråga. Att häva ett avtal utan att ha grund för det kan istället leda till att man själv begår avtalsbrott och blir skadeståndsskyldig. Det är också viktigt att reklamera avtalet genom en så kallad hävningsförklaring.

När kan du ha rätt att häva ett avtal?

Det krävs ett väsentligt avbrott för att kunna häva ett avtal. Så vad räknas som väsentligt avtalsbrott?

Väsentligheten i avtalsbrottet bedöms från fall till fall, men då förutsättningarna för hävning ska undersökas utgår man från alla omständigheter, bland annat om:

  • du som drabbad part går miste om det du förväntat dig av avtalet på grund av avtalsbrottet
  • avtalsbrottet är avsiktligt och/eller vårdslöst
  • avtalsbrottet leder till rubbat förtroende mellan dig och din motpart
  • avtalsbrottet verkligen är egentlig orsak till att du vill häva avtalet
  • dina intressen som drabbad part går att tillgodose på annat sätt än genom att häva avtalet
  • slutligen om hävningen drabbar den avtalsbrytande parten oproportionerligt hårt

Vad är det för skillnad mellan att häva avtal och att säga upp avtal?


Vid uppsägning av ett avtal fortsätter avtalet att gälla fram till dess att uppsägningstiden har löpt ut, till skillnad från när avtalet upphör på grund av hävning av avtal. Parterna ska alltså fortsätta betala och utföra motprestationen enligt avtalet tills uppsägningstidens slut. När avtalet har upphört så upphör även parternas prestationer i enlighet med avtalet.

Rådgivning om att häva avtal


Har du kanske lämnat in din bil på verkstaden och ändå inte fått den lagad? Eller känner du dig vilseledd av din hantverkare? Vi får ofta frågor om hur man som konsument ska agera när man anser att hantverkarens arbete inte är fackmässigt utfört, att arbetet är försenat, att hantverkaren tagit för mycket betalt, eller påstår att konsumenten har beställt ändrings- eller tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) som de vill ha extra betalt för.


Kontakta oss med dina frågor om att häva avtal. Vid en första kontakt kan vi boka in ett rådgivningsmöte. Vid ett sådant diskuterar vi tillsammans hur vi kan gå vidare med ditt ärende på bästa sätt. Många gånger kan parterna enas om en förlikning. På så sätt undviker vi att tvisten behöver prövas i domstol.