Speciell fastighetsrätt

Fastighetstvister


Förutom fel i fastighet eller fel i bostadsrätt så

erbjuder juridisk rådgivning med särskild inriktning på fastighetsrättsliga frågor. Vi för din talan i en marktvist, exempelvis då din granne inkräktar på din tomt eller råkar ta ned din häck. Vill din granne uppföra mur eller en altan som försämrar din utsikt? Eller vill grannen bygga en altan som leder till ökad insyn till din bostad?  Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller.


Ibland får vi frågor om vem som har bättre rätt till en sjöbod eller en brygga. Ett hus på ofri grund kan tex. vara sjöbod och fastighetstillbehör kan tex. vara en brygga, en mur eller ett stängsel.


Vi bistår dig bland annat inom följande områden


 • Detaljplaner eller plan- och bygglov
 • Servitut (avtalsservitut och officialservitut)
 • Gemensamhetsanläggning
 • Ledningsrätt
 • Lantmäteriförrättning
 • Arrende och annan nyttjanderätt
 • Hus på ofri grund, fastighetstillbehör
 • Fastighetsreglering, avstyckning och klyvning
 • Grannelagsrätt
 • Samfällighet
 • Särskild handräckning
 • Skadestånd och vite
 • Bättre rätt till fastighet, brygga eller sjöbod etc. 

Samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar


Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan det hända att du är delägare i en gemensamhetsanläggning och/eller medlemmar i en samfällighetsförening. En samfällighet är ett mark- eller vattenområde, utrymme eller fiskeområde som tillhör flera fastigheter gemensamt. I en samfällighetsförening har de medverkande fastighetsägarna ansvar över drift och underhåll av det som ägs tillsammans.


En gemensamhetsanläggning är en anläggning som också ägs och tas hand omav flera fastigheter ihop. En gemensamhetsanläggning inrättas av Lantmäteriet och utmynnar i ett anläggningsbeslut. I en samfällighetsförening väljer medlemmarna att istället förvalta egen via en förening. 


Gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar kan  bildas för följande gemensamma ändamål

 • Enskilda vägar
 • Parkeringsplatser eller garage
 • Vatten- och avloppsanläggningar
 • Grönytor
 • Lekplatser
 • Bryggor
 • Trapphus och hissar

Servitut - vad är det?


Ett servitut är rätten för en fastighet att använda en annan fastighet på ett bestämt sätt. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet.


Servitutet kan gälla tillåtande rättigheter, som servitut för väg som ger rätten att köra på annans mark eller ett servitut för att få använda någons brygga som båtplats. Det kan också vara servitut för att du ska får dra ledning eller avlopp över en grannes mark, eller få använda någons brunn. Servitutet kan även vara ett förbud mot att till exempel plantera träd som skymmer grannens sjöutsikt. Den fastighet som ger rätten kallas den tjänande fastigheten, och den som får rätten är den härskande. Och rätten gäller just fastigheter, inte enskilda personer, vilket betyder att det inte spelar någon roll vem som äger fastigheterna.


Vem underhåller servitutet?


Det är inte alltid det är helt självklart vems skyldighet det är att sköta underhållet av ett servitut, som till exempel reparationer av brygga eller ommålning av en byggnad. Normalt är det oftast den härskande fastigheten som ska stå för detta. Vill ni att det ska vara på något annat sätt behöver detta skrivas in i avtalet för servitutet. När det kommer till snöröjning räknas det som en driftsåtgärd, vilket inte kan falla på den tjänande fastighetens ansvar.


Kan man upphäva servitut?


Vi får ibland förfrågningar om att upprätta avtalsservitut eller hjälpa till vid tolkning eller upphävning av befintliga servitut. Servitut kan vara mycket gamla och ibland har förutsättningarna för servitutet ändrats i takt med samhällsutveckligen. För att upphäva ett avtalsservitut måste den härskande fastighet ha åsidosatt sina skyldigheter eller överskridit sin rätt. Det kan även gå att häva om den härskande fastigheten inte längre behöver servitutet. 

Överklaga bygglov m.m.


Vi hjälper också till att överklaga beslut från byggnadsnämnden. Det kan handla om överklagande av bygglov, rivningslov eller marklov. Vi kan också vara behjälpliga med att överklaga beslut om förelägganden om viss åtgärd eller om vite. 

Rådgivning om fastighetsrätt


Kontakta oss om du har frågor angående fastighetsrätt. Vi samarbetar med byggnadstekniker, ingenjörer och lantmätare för att hantera även tekniskt komplicerade frågor. Vi är medvetna om att vårt arbetsområde ofta kan upplevas som svårt. Vid en första kontakt kan vi boka in ett rådgivningsmöte. Vid ett sådant diskuterar vi tillsammans hur vi kan gå vidare med ditt ärende på bästa sätt.